Е. В. Бешенкова. Политика орфографистов и ее влияние на письмо
РЯНО. 2013. № 2 (26), С. 166 - 180