Olga E. Pekelis. Zero anaphora in Russian: a microdiachronic analysis
RJANO. 2020. № 1 (39), Pages. 36 - 59