Iya V. Nechaeva, Nikolaj V. Pertsov. On variability in Russian orthography
RJANO. 2020. № 1 (39), Pages. 10 - 35