Anatoly F. Zhuravlev. Nabityi durak (considerations on the origin of the idiom)
RJANO. 2022. № 1 (43), Pages. 206 - 216


Anatoly F. Zhuravlev. Svetlana M. Tolstaya. The World of Man in the Mirror of Language
RJANO. 2019. № 2 (38), Pages. 218 - 220


Anatoly F. Zhuravlev. Igor G. Dobrodomov. Selected Works on Etymology and Lexicology
RJANO. 2016. № 2 (32), Pages. 302 - 303