Anna V. Malysheva, Alexandra V. Ter-Avanesova. Seliger-Torzhok dialect of the village Luzhnikovo and its surroundings
RJANO. 2020. № 2 (40), Pages. 227 - 291


Svetlana V. Dyachenko, Elena G. Zhidkova, Anna V. Malysheva, Roman V. Ronko, Alexandra V. Ter-Avanesova. Dialectological expedition to Opochka district, Pskov region
RJANO. 2018. № 2 (36), Pages. 257 - 312


Nadezhda A. Grigorieva, Mikhail A. Daniel, Nina R. Dobrushina, Svetlana V. Dyachenko, Polina N. Kazakova, Alexandra V. Ter-Avanesova, Anna V. Malysheva. Dialectological expeditions in 2015–2016
RJANO. 2016. № 2 (32), Pages. 250 - 288


Svetlana V. Dyachenko, Irina A. Bukrinskaya, I. I. Isayev, Olga E. Karmakova, Anna V. Malysheva, Alexandra V. Ter-Avanesova. Reports on Dialectological Expeditions of the Vinogradov Russian Language Institute of the RAS
RJANO. 2015. № 2 (30), Pages. 217 - 250


Svetlana V. Dyachenko, Irina A. Bukrinskaya, I. I. Isayev, Olga E. Karmakova, Alexandra V. Ter-Avanesova. Expedition to the village of Rogovatoje (Staryj Oskol district, Byelgorod region)
RJANO. 2014. № 2 (28), Pages. 263 - 281