Svetlana V. Dyachenko, Irina A. Bukrinskaya, I. I. Isayev, Olga E. Karmakova, Anna V. Malysheva, Alexandra V. Ter-Avanesova. Reports on Dialectological Expeditions of the Vinogradov Russian Language Institute of the RAS
RJANO. 2015. № 2 (30), Pages. 217 - 250


Svetlana V. Dyachenko, Irina A. Bukrinskaya, I. I. Isayev, Olga E. Karmakova, Alexandra V. Ter-Avanesova. Expedition to the village of Rogovatoje (Staryj Oskol district, Byelgorod region)
RJANO. 2014. № 2 (28), Pages. 263 - 281